15 | 12 | 2019

Ανοικτά δεδομένα

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
Τροποποίηση της αριθ. 15104+14849/14-08-2018 απόφασής μας σχετικά με την έγκριση κατ΄εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού 18/11/2019 14
Τροποποίηση της αριθ. 26976/27-11-2017 απόφασή μας σχετικά με τονΟρισμό εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπαλλήλων Ο.Τ.Α του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 436 15/11/2019 11
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων στο εξωτερικό δήμος Ορεστιάδας 15/11/2019 14
Πρόσληψη υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από 03.10.2019 έως 31.08.2020 στο ΝΠ Σουφλίου 15/11/2019 13
μετατάσσεται ο υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Σουφλίου, ΠΙΛΙΠΟΣΙΑΝ ΚΑΡΑΠΕΤ του Πιλίπου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών με βαμθό σε ανώτερο κλάδο 15/11/2019 14
Μετάταξη υπάλλήλου του Δήμου Ορεστιάδας, ΓΚΑΡΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη, από τον κλάδο ΔΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων με βαθμό Β΄ στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Ειδικής Υπηρεσίας Δημοτικών Αστυνόμων Β 15/11/2019 13
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος ΔΕ Φερών στην Καβάλα 13/11/2019 13
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτων δ. Σαμοθράκης για ΧΥΤΑ & συνεργείο 14/11/19 13/11/2019 13
Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου -Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας 12/11/2019 16
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ.378/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολη 12/11/2019 12