18 | 05 | 2024
Κεντρικό Μενού
Είσοδος χρήστη

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 356/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού

Το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πλην του νομού της έδρας, είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.