23 | 02 | 2020

Έκδοση πράξεων σύστασης, διάλυσης, συγχώνευσης δημοτικών και λοιπων νομικών προσώπων ΟΤΑ και των επιχειρήσεων τους