15 | 11 | 2019

Έκδοση πράξεων σύστασης, διάλυσης, συγχώνευσης δημοτικών και λοιπων νομικών προσώπων ΟΤΑ και των επιχειρήσεων τους