27 | 03 | 2023

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 292/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (έγκριση 5ης αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑΔ)

 

αρχείο