27 | 03 | 2023

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 117/2022 απόφασης του Δ.Σ. Διδ/χου (έγκριση 7ης αναμόρφωσης Π/Υ 2022)

 

 

αρχείο