04 | 10 | 2023

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 132/2022 απόφασης της Ο.Ε. δήμου Διδ/χου (1η αναμόρφωση Ο.Π.Δ. ΚΕΚΟΠΑΔ)

 

 

αρχείο