27 | 01 | 2022

 Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνική Αλλυλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας 2021

ΑΡΧΕΙΟ