27 | 10 | 2021

Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΠΟΥΠΟΥΡΕΤΣΑ ΔΗΜΟΥ του Δημητρίου σε ΦΕΚ

 

 

αρχείο