03 | 12 | 2021

 

Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σπύρου σε ΦΕΚ

 

αρχείο