03 | 12 | 2021

Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλου του ΝΠΔΔ ΚΕΚΟΠΑ δήμου Διδ/χου σε ΦΕΚ

 

 

αρχείο