26 | 10 | 2020

Δημοσίευση αποφ. 40/2020 Δ.Σ. δ.Διδ/χου - σύσταση Επιτροπής στη ΔΕΥΑ Διδ/χου με αρμοδιότητα την επίλυση διαφορών καταναλωτών & Επιχείρησης

 

 

 

αρχείο